Wniosek o rejestrację Fundacji

KRS-W20 Sygnatura  akt (wypełnia sąd)

Krajowy Rejestr Sądowy

Wniosek o rejestrację podmiotuw  Krajowym Rejestrze Sądowym[1])
FUNDACJA, STOWARZYSZENIE,
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
 • Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
 • We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.
 • Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.
 • Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.
 • Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.
Miejsce na notatki Sądu Data wpływu (wypełnia Sąd)
SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK
 1. Nazwa sądu

Sąd Rejonowy w Krakowie XII wydział KRS.

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS
 1. Województwo

małopolskie

 1. Powiat

tarnowski

 1. Gmina

Ryglice

 1. Miejscowość

Zalasowa

OKREŚLENIE REJESTRACJI
 1. Rejestracja dotyczy:
x
 1. 1.
Nowego podmiotu q
 1. 2.
Podmiotu uprzednio zarejestrowanego (przerejestrowanie)[2])
 1. Czy podmiot wnosi równocześnie o wpis do Rejestru Przedsiębiorców (zgłoszenie działalności gospodarczej) ?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ?TAK?  należy wypełnić załącznik ?Przedmiot działalności?.

x

TAK

q

NIE
Część A
A.1          DANE WNIOSKODAWCY lub podmiotu uzupełniającego dane
 1. Wnioskodawca:
q
 1. 1.
Komitet założycielski / fundator x
 1. 2.
Podmiot, którego dotyczy wpis q
 1. 3.
Inny wnioskodawca
Pola o numerach 9 i 10 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 8 zaznaczono ?Inny wnioskodawca?. W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić.

 

 1. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

FUNDACJA POMOCY POKRZYWDZONYM  W WYNIKU ZDARZEŃ  LOSOWYCH  IM. LESZKA GAWRONA W ZALASOWEJ.

 1. Imię
A.2          DANE adresata korespondencji
A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji
 1. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko

FUNDACJA POMOCY POKRZYWDZONYM  W WYNIKU ZDARZEŃ  LOSOWYCH  IM. LESZKA GAWRONA W ZALASOWEJ.

 1. Imię
A.2.2 Adres do korespondencji
 1. Ulica  Karpacka

 

 1. Nr domu
 2. Nr lokalu
 3. Miejscowość

Zalasowa

43

15Kod pocztowy33-159
 1. Poczta

Zalasowa

 1. Kraj

Polska

A.3          DANE pełnomocnika procesowego
A.3.1 Oznaczenie pełnomocnika
 1. Nazwa / firma lub nazwisko  FUNDACJA POMOCY POKRZYWDZONYM  W WYNIKU ZDARZEŃ  LOSOWYCH  IM. LESZKA GAWRONA W ZALASOWEJ.
 1. Imię
A.3.2 Adres pełnomocnika
 1. Ulica  Karpacka
 2. Nr domu
 3. Nr lokalu
 4. Miejscowość  Zalasowa

43

Kod pocztowy

33-159

 1. Poczta

Zalasowa

 1. Kraj

Polska

Część B
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi
we wniosku i na załącznikach:
B.1          dane podmiotu
 1. Nazwa FUNDACJA POMOCY POKRZYWDZONYM  W WYNIKU ZDARZEŃ  LOSOWYCH  IM. LESZKA GAWRONA W ZALASOWEJ.

 

 1. Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji
x Fundacja q Stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, jaka?
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 należy wpisać odpowiedni rodzaj organizacji zgodny z wykazem w ?Objaśnieniach?
na str. 5.
Część C
C.1          dane o wcześniejszej rejestracji podmiotuPola o numerach od 31 do 33 dotyczą wyłącznie podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zgłoszenia nowego podmiotu pola te należy przekreślić.
 1. Nazwa sądu prowadzącego rejestr——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 1. Nazwa rejestru—————————————————————————————————————————————————————————————

 

 1. Numer w rejestrze———————————————————————————————-
————————————————————————————–  —————————————————- ——————- —- —- —- —- —- —- —- —-
 1. Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer należy wpisać tylko wówczas, gdy w polu o numerze 7 zaznaczono odpowiedź TAK.

 1. Numer  identyfikacyjny REGON
C.2          informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy SPÓŁki CYWILNEJ
 1. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

q

TAK

x

NIE

C.3          siedziba i adres podmiotu
 1. Województwo   MAŁOPOLSKIE
 2. Powiat   TARNÓW
 1. Gmina   RYGLICE
 2. Miejscowość     ZALASOWA
 1. Ulica      KARPACKA
 2. Nr domu-43——————-
 3. Nr lokalu—————–
 1. Kod pocztowy  33-159
 2. Poczta    ZALASOWA
 1. Adres strony internetowej—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 1. Adres poczty elektronicznej—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C.4          infoRMACJa o statucie podmiotuDla podmiotu uprzednio zarejestrowanego należy podać informację o statucie stanowiącym podstawę dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru oraz o zmianach statutu podmiotu dotychczas niezarejestrowanych.
 1. Data sporządzenia statutu (dzień?miesiąc?rok) oraz dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego – w przypadku zmiany statutu – numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C.5          infoRMACJa o CZASie, NA JAKI UTWORZONy JEST podmiot
 1. Podmiot utworzony jest na czas:
q Oznaczony, jaki ?
x Nieoznaczony
C.6          organ sprawujący nadzór (organ samorządowy, administracji państwowej lub właściwy minister)Jeśli wniosek dotyczy związku zawodowego, pole numer 50 należy przekreślić.
 1. Nazwa organu  Minister  Właściwy d.s. Zabezpieczenia  Społecznego.
C.7          cel działania podmiotu
49.Cel działania.1)niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji;

2)niesienie pomocy mieszkańcom Zalasowej oraz osobom  związanych z tym terenem, którzy na wskutek

zdarzeń losowych lub choroby , doznali uszkodzenia ciała poważnie ograniczające zdolności samodzielnego funkcjonowania w procesie leczenia oraz rehabilitacji;3)upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;

4)pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo przy zakupie protez , środków wspomagających samodzielne poruszanie , oraz środków łączności elektronicznej;

5)sprawowanie opieki nad  osobami chorymi przez wolontariuszy;

 

Część D
D.1         INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH:
 1. Jeśli podmiot posiada oddziały / terenowe jednostki organizacyjne, należy wypełnić załącznik KRS-WA ?Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne?.
 2. Jeśli podmiot powstał przez połączenie lub podział innych podmiotów, należy wypełnić załącznik KRS-WH ?Sposób powstania podmiotu?.
 3. W celu wpisania informacji o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego lub osób zakładających organizację lub fundatorów należy wypełnić załącznik KRS-WF ?Założyciele?.
 4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu i osób wchodzących w jego skład oraz sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-WK ?Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki?.
 5. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK ?Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki?.
 6. Jeśli podmiot rejestrowy zgłasza jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców, należy wypełnić załącznik KRS-WM ?Przedmiot działalności?.
 7. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy wypełnić załącznik KRS-ZN ?Sprawozdania finansowe                 i inne dokumenty?.
D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających
Lp. Symbol i nazwa załącznika Liczba  załączników
     1 KRS-WA  Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
     2 KRS-WH  Sposób powstania podmiotu
     3 KRS-WF  Założyciele
     4 KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
     5 KRS-WM  Przedmiot działalności
     6 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
     7
     8
D.1.2 Lista załączonych dokumentów
Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba egzemplarzy Określenie formy dokumentu:Należy wstawić znak X w odpowiednim polu.
papierowa elektroniczna

   1

Statut       3               X

   2

Protokół       1               X

    3

Uchwała o powołaniu organizacji       1               X

   4

Lista założycieli       1               X

    5

Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego       1               X

    6

Uchwała o wyborze organów       1                X

    7

Statut stowarzyszenia  Zalasowian  jako założycieli.        1               X

    8

    9

  10

11

12

13

14

15

 

 

D.2         OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK
Imię i nazwisko Data Podpis
 

WŁADYSŁAW DĘBICKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia

 

Wykaz rodzajów organizacji

 

1

Stowarzyszenie

14

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu

2

Związek stowarzyszeń

15

Inna organizacja przedsiębiorców

3

Kółko rolnicze

16

Izba gospodarcza

4

Rolnicze zrzeszenie branżowe

17

Związek zawodowy

5

Związek rolników, kółek i organizacji rolniczych

18

Ogólnokrajowy związek międzybranżowy

6

Związek rolniczych zrzeszeń branżowych

19

Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe

7

Związek zawodowy rolników indywidualnych

20

Związek pracodawców

8

Cech rzemieślniczy

21

Federacja lub konfederacja związków pracodawców

9

Izba rzemieślnicza

22

Stowarzyszenie kultury fizycznej

10

Związek Rzemiosła Polskiego

23

Związek sportowy

11

Zrzeszenie handlu i usług

24

Polski związek sportowy

12

Zrzeszenie transportu

25

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

13

Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług

26

Inna organizacja społeczna lub zawodowa

 [1])  Wniosek może być użyty do uzupełnienia danych przez podmiot, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. był wpisany w odpowiednim

rejestrze sądowym, zgodnie z art. 10 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

(Dz. U. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000r. Nr 114, poz. 1194). Należy wówczas przekreślić tytuł wniosku i wpisać słowa ?Uzupełnienie

danych?.

[2]) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze sądowym.

Kategoria: Fundacja im. Leszka Gawrona  Comments off
Treść komentarzy stanowi własność ich autora. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.