Obwieszczenie Burmistrza Ryglic

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ryglic

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Ryglice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późni. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późni. zmianami), a także w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach w nr XXVI/199/16 z dnia 23 sierpnia 2016r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2018 r. do 15 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach (Rynek 9. 33-160 Ryglice) I Piętro, pokój nr 3

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt studium będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach w następujących dniach: 24 września (8.00-14.00), 25 września (8.00-14.00), 4 listopada (8.00-14.00), 5 listopada (8.00-14.00), 11 listopada (8.00-14.00) oraz 12 listopada (8.00-14.00)

Ponadto projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ryglicach www.ryglice.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2018r., w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, pok nr 3 sala obrad w godzinach od 15.30.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ryglic (w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, Rynek 9. 33-160 Ryglice, pokój nr 2 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 listopada 2018r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Ryglic, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: budownictwo@ryglice.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 listopada 2018r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Ryglic.

Z poważaniem

Burmistrz Ryglic

Bernard Karasiewicz

Kategoria: Aktualności  Comments off
Treść komentarzy stanowi własność ich autora. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.